ÁSZF

Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a https://honlaptervezes.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A szolgáltató

Név: Asztalos Péter Zsolt e.v.
Székhely: 1041 Budapest, Lebstück Mária u. 67. V/30.
Képviselő neve: Asztalos Péter Zsolt
Nyilvántartási szám: 57648796
Adószám: 59601263-1-41
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank
Számlaszám: 11773047-00081993
E-mail cím: asztalos.peter.zsolt@gmail.com

A honlapon folytatott tevékenység

Időpontfoglalás online oktatásra, valamint webáruházból megrendelhető oktató videókkal foglalkozik.

Felhasználási feltételek

Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

A megrendelés folyamata

A Felhasználó a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával összeállítja a rendelést. A „Kosár” menüpontra kattintva megtekinthető a rendelés. A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva megadhatók a számlázási adatok, illetve a kuponkód (amennyiben Felhasználó rendelkezik kuponkóddal). A „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával lehet véglegesíteni a megrendelést. A Felhasználó néhány percen belül e-mailben visszaigazolást kap a rendelésről. A visszaigazolásban szereplő adatok alapján Felhasználó banki átutalással kiegyenlíti a rendelés összegét. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő megjelenést követően 2 munkanapon belül hozzáférést ad a termék(ek) letöltéséhez, amelyről Felhasználót e-mailben értesíti.

A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
A Szolgáltató küld a Felhasználó részére egy e-mailt, amellyel a Felhasználó rendelését elfogadja (rendelés visszaigazolás), és így a szerződés az megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásáról szóló e-mail megérkezésekor jön létre.

A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

A számla

A számlát elektronikus formában, PDF mellékletként küldjük a Felhasználó által megadott email címre.

Fizetés

Fizetés utalás útján bankszámlára:
Név: Asztalos Péter Zsolt
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank
Számlaszám: 11773047-00081993

Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki szolgáltatást vesz igénybe (a továbbiakban Fogyasztó).
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőség igénybevételével a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Szolgáltató e-mailben 2 munkanapon belül visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
Értesítés küldés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Webáruházunk a letölthető termékek esetében a letöltő link megküldéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton.

A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.
Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.
Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.
Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.
A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.
A megrendelés elküldésével a fogyasztó tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés i) és m) pontja alapján a letölthető anyagok, a CD/DVD valamint könyv vásárlása esetén a letöltés megkezdésének időpontjától, CD/DVD és könyv esetében a csomagolás megbontásakor elveszíti a szerződéstől való elállási jogát.

Online oktatásra időpontfoglalás lemondása

Amennyiben Felhasználó nem tud részt venni, illetve nem jelentkezik az általa lefoglalt időpontban az online oktatáson és ezt a tényt e-mailben legkésőbb a lefoglalt időpont előtt 24 órával jelzi Szolgáltató felé, akkor további óradíj felszámolása nélkül foglalhat másik időpontot vagy kérheti a már kifizetett óradíj(ak) vissszatérítését az e-mailben megadott bankszámlaszámára.  Visszatérítés esetén storno számlát állítunk ki.

Amennyiben Felhasználó nem tud részt venni, illetve nem jelentkezik az általa lefoglalt időpontban az online oktatáson és ezt a tényt e-mailben a lefoglalt időpont előtti 24 órán belül jelzi Szolgáltató felé, akkor az óradíj(ak) 50%-át kell megfizetnie. A teljes összegről kiállított számla kiegyenlítése esetén a számlaösszeg 50%-át visszatérítjük az e-mailben megadott bankszámlaszámára.

Amennyiben Felhasználó nem tud részt venni, illetve nem jelentkezik az általa lefoglalt időpontban az online oktatáson és ezt a tényt e-mailben elmulasztja jelezni a lefoglalt időpontig, akkor Felhasználó a teljes számlaösszeget köteles megfizetni, mintha az óra vagy órák meg lettek volna tartva.

Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Név: Asztalos Péter Zsolt
E-mail cím: asztalos.peter.zsolt@gmail.com
A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja.
A Szolgáltató a hozzá emailben érkezett panaszt 30 napon belül érdemben email útján megválaszolja.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Egyéb

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon feltüntetett árakat bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.
A honlapon történő megrendelés feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a megrendelést.
A letölthető digitális dokumentumok szerkeszthetőek, módosíthatóak, azok tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal!